EleonEleon tüüpi elektrituuliku väljatöötamisele spetsialiseerunud Tuuletehnoloogia Liit on vaidlustanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsuse, millega liit ei saanud toetust EAS-i klastrite arendamise meetmest.

Liit leiab, et EAS on taotlust valesti hinnanud ja selle tagajärjel omistanud taotlusele põhjendamatult madalad hinded, selgub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud vaidest.

EAS märkis oma toetuse andmisest keeldumise otsuses muu hulgas, et ilmselgelt on klaster koondunud aga ümber ühe ettevõtete grupi, mistõttu see on pigem üsna kitsa väärtusahela ümber kujunenud partnerlus, mitte aga klassikaline laiapõhjaline klastriarendus – see aga omakorda võib olla probleemiks pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisel.

Ka on klaster EAS-i hinnangul oma olemuselt otsene konkurent Tuuleenergia klastrile, millega plaanitakse selgelt konkureerivaid tegevusi.

Projekti eelarvet aga pole selle vähese detailsuse tõttu võimalik sihtasutuse hinnangul realistlikult hinnata. “Organisatsiooni väikeste kulutuste osakaal on ühelt poolt sümpaatne, kuid tekitab kahtlust, kuivõrd nendega suudetakse funktsionaalsus tagada,” seisab otsuses.

Liit on kriitikale vastanud, et taotletud rahaga soovitakse ühtselt välja arendada klastri juurde arenduskeskus eesmärgiga edendada innovatsiooni. “Samuti on IT tehnoloogiate kasutusele võtmine seotud sooviga parendada liikmete tootmisvõimekust ning võimaldada liikmete vahel niinimetatud “vabade tootmisvõimsuste” paremat rakendamist,” märgib liit oma vastuses.

Uudsed tuulikud, sealhulgas Eleon tuulik, mida ühiselt tootma hakatakse ning innovaatilised lahendused tuuliku detailide tootmisel võimaldavad liidu hinnangul hoida olulisel määral kokku taastumatuid ressursse. “Oleme strateegias korduvalt rõhutanud, et koondumine ühe väga innovaatilise toote tarneahelasse loob klastri liikmetele võimaluse selle toel siseneda ka iseseisvalt tuulikute ja tuulikute detailide tootmise turule, pakkudes iseseisvalt toime tulemiseks liikmetele võimalust koguda ühiselt referentse, kontakte ja kogemusi,” kirjutab liit.

Seetõttu ei saa liidu sõnul ka strateegiast ega klastri ülesehitusest kuidagi välja lugeda, et tegemist on kitsapinnalise ettevõtete koondumisega.

Liidu hinnangul ei kavanda nad Tuuleenergia klastriga konkureerivaid tegevusi, kuna kahe klastri osas on tegemist oluliselt erinevates valdkondades ning erinevatel eesmärkidel tegutsevate ühendustega, mistõttu on loogiline ja mõistlik, et Eestis tegutseb kakstuuleenergeetika klastrit. Ka ei tohiks EAS klastreid hindamisel omavahel võrrelda, vaid peaks võrdlema konkreetseid projekte.

Eleoni projekti maksumus oli 1,1 miljonit eurot. EAS-i klastritoetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus on 600 000 eurot, kusjuures toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on kuni 50 protsenti.

Toetuse andmise eesmärk on tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste turundus- ja arendustegevuste edendamise nutika spetsialiseerumise kasvualades.

Tuuletehnoloogia Liidu liikmeskond hõlmab liidu andmetel 75,4 protsenti töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergiatootmisvõimsustest Eestis, ja sinna kuulub teiste seas vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvat Eleon AS-i. Liidu juhkonda kuuluvad Tõnis Haavel, Marek Jassik, Harry Raudvere, Andres Sõnajalg, Oleg Sõnajalg, Jaanus Tehver ja Hans Teiv.

Allikas: BNS

Foto: Eleon 3M-116 tuulik Saaremaal