Aidu tuulepargis on kevadest peale olnud politseivalve.Foto: Rauno Volmar

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) otsustas poolteist nädalat pärast riigikohtu otsust, mis kuulutas Aidu tuulepargi ehitusload kehtivaks, esitada omapoolse seisukoha kahe kevadel peatatud tuuliku ehituse osas. See on lihtne – nende sõnul ei tohi arendajad nende ehitusega edasi minna.

TTJA andis pressiteate vahendusel teada, et kuivõrd riigikohus ei võtnud eelmisel nädalal menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust – milles ministeerium ei nõustunud seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest 2015. aasta ehituslubade kehtetuks tunnistamise kohta –, siis on Lüganuse vallavalitsuse poolt väljastatud 2015. aasta ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks TTJA tõlgenduse järgi “teatud tingimustel” kehtivad.

Kuigi Aidu tuulepargi arendajad Andres ja Oleg Sõnajalg ütlesid pärast riigikohtu otsust, et sellega muutub kehtetuks ka TTJA 12. aprillil tehtud ehitustegevuse peatamise ettekirjutus, on amet asunud seisukohale, et nii see ei ole, kuna nemad on edastanud juba augusti arendajatele arvamuse avaldamiseks ettekirjutuse muudatuse eelnõu, mille lõplik versioon edastati arendajale 10. septembril enne kohtuotsuse jõustumist.

TTJA keelab kahe tuuliku juures ehitustegevuse

“Sellega on endiselt peatatud ehitustegevus kinnistutel Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5,” ütleb TTJA. Amet põhjendab seda sellega, et püstitatud tuulikud ei vasta Aidu tuulepargi teemaplaneeringule ega kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele (nii 2013 kui ka 2015 lubadele), nad on kõrgemad kui planeeringuga lubatud ning põhjustavad juba täna häiringuid riigikaitseliste süsteemide tööle, mis on olnud aluseks ka menetlustoimingute jätkamiseks.

Samal ajal tõdeb TTJA, et muidugi ei ole käesoleval hetkel põhjendatud peatada ehitustegevus kinnistutel, kus ehitustegevust ei toimu. “See tähendab, et teistel kinnistutel võib arendaja ehitustegevusega alustada vaid sel juhul, kui see vastab planeeringule, kehtivatele ehituslubadele, ehitusprojektile ning sealjuures peab olema tagatud püstitatavate ehitiste ohutus,” ütleb TTJA.

Ühtlasi märgib amet, et kuna ehitusloa menetluse käigus ei kooskõlastatud antud liiki tuulikute püstitamist kaitseministeeriumiga, on soovitatav ehitusprotsess ka nendega kooskõlastada. Lisaks sõnab TTJA, et jätkab ärakuulamisõiguse raames arendaja poolt esitatud seisukohtade analüüsimist. “Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 kinnistutel paiknevate tuulikute osas jääb ehituskeeld kuni TTJA poolt menetlust lõpetava haldusaktini,” on ameti seisukoht.

Arendajad on seni olnud aga seisukohal, et eelmisel teisipäeval ehk 10. septembril tehtud riigikohtu otsusega lõppes nii ettekirjutuse kui haldusakti kehtivus – kuna TTJA ise oli sidunud selle ettekirjutuse selle kohtuasjaga – kui ka tühistas see koos TTJA ettekirjutusega samaaegselt ka politsei poolt kehtestatud viibimiskeelu Aidu tuulepargi kahe vaidlusaluse tuuliku osas.

Ka halduskohtu sõnul kaotas ettekirjutus kehtivuse

Seda, et riigikohtu otsusest tulenevalt on Aidu tuulepargi ehitusload kehtivad, sedastas oma eelmise kolmapäeva, 11. septembri määruses ka Tallinna halduskohus, kes peaks lahendama eraldi vaidluse käigus Sõnajalgade kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutuse tühistamiseks.

Ka Tallinna halduskohus märkis oma 11. septembri määruses, et “haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 kohaselt kehtib haldusakt kuni kehtivusaja lõppemiseni, milleks on eeltoodust tulenevalt 10.09.2019”.

Ühtlasi sedastas kohus, et haldusakti täieliku ammendumise korral ei ole võimalik enam selle tühistamist taodelda, mistõttu võib olla vajalik Sõnajalgade kaebuse muutmine. Selles osas palus kohus seisukohad arendajatel esitada hiljemalt 18. septembriks ning TTJA-l hiljemalt 25. septembriks.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik