Aastatepikkune kohtuvaidlus Tori vallaga lõppes Andres ja Oleg Sõnajala osaühingule Eurowind sel nädalal võiduga. Riigikohus otsustas, et omavalitsus peab firma taotluse tuulepargi rajamiseks projekteerimistingimuste saamiseks taas läbi vaatama.

Lõpuks riigikohtusse jõudnud vaidlus puudutas Lavassaare turbamaardla 892 hektari suurust maa-ala, mis sobib Pärnu maakonnaplaneeringu ja endise Sauga valla üldplaneeringu järgi tuulepargi rajamiseks. Samal ajal on planeeringutes märgitud, et tuugeneid on võimalik sinna püstitada alles pärast maavara ammendamist.

Osaühing Eurowind ja aktsiaselts Nelja Energia taotlesid 2017. aastal vallalt projekteerimistingimusi, et ehitada turbamaardla alale Elbu ja Nurme rappa tuulepark. Vald lükkas aga taotlused tagasi, kuna maa- ja keskkonnaamet jätsid need kooskõlastamata. Ametkondade esindajad selgitasid, et riigimaal asuvatel kinnistutel kaevandatakse parajasti turvast ning tuulikute püstitamine võiks halvendada juurdepääsu maavarale ja selle säilimist.

Samuti vaidlesid tuulepargi rajamisele vastu kaks kaevandusfirmat argumendiga, et praeguse tehnoloogia järgi kaevandatakse turvast korraga tervel tootmisväljakul ja see kestab veel aastakümneid. Teistsugused meetodid oleksid nende hinnangul tehniliselt keerulised ega tagaks turba kasutuskõlblikkust.

Eurowind vaidlustas valla korralduse halduskohtus. Ettevõte viitas muuhulgas, et planeeringutes on maa-ala peetud tuulikute püstitamiseks sobivaks ja energiamajanduse arengukava järgi peab taastuvatest allikatest pärit elektri osakaal Eestis suurenema. Mujale ei saa aga eri piirangute tõttu tuuleparke rajada. Firma esindajate väitel oleks võimalik turvas ära kaevandada esialgu ainult tuulikute alt ja seda lubab ka valla üldplaneering. Samuti saaks juurdepääsuks kasutada juba turba kaevandamiseks rajatud teid.

Firma juhataja Andres Sõnajalg ütles Pärnu Postimehele juba 2017. aastal, et tuuleparki saab ehitada nii, et pinnast ei rikuta. “See on kulukas töö, aga täiesti võimalik,” täpsustas ta toona. Eurowindi juhataja väitel on Euroopas tuuleparke mitu korda turbarappa ehitatud.

Haldus- ja ringkonnakohus jätsid Eurowindi kaebuse rahuldamata, kuid riigikohtu halduskolleegium tühistas kolmapäeval varasemad otsused ja kohustas Tori valda – mis on Sauga valla õigusjärglane – taotlust uuesti läbi vaatama.

Kolleegium leidis, et kui planeeringutes on ette nähtud turbaalale tuulepark rajada, tuleb projekteerimistingimuste andmise üle otsustades teha kõik mõistlikult võimalik, et plaan saaks teoks. See kohustus laieneb nii kohalikule omavalitsusele kui haldusmenetlusse kaasatud keskkonna- ja maa-ametile.

Riigikohus pidas tähtsaks, et nii tuuleenergia tootmise kui seni kasutusele võetud turbaalade ammendamise poolt räägib oluline avalik huvi. Rabade edasist kuivendamist tuleks vältida ja jätkata kaevandamist juba kasutusele võetud turbaaladel. Tuuleenergia tootmisvõimalusi kaaludes peab arvestama ka riigi seatud taastuvenergia tootmise eesmärkidega.

Seejuures võib riigikohtu hinnangul avalikku huvi kõige paremini teenida lahendus, mille puhul mõlemad tegevused toimuvad samas kohas ühel ajal, mistõttu tuleks lähemalt uurida, kas tehnilised lahendused seda võimaldavad.

Kolleegium märkis, et projekteerimistingimused kehtivad igaühe, mitte üksnes nende taotleja suhtes. Seega võiksid need anda raamistiku läbirääkimiste pidamiseks igale arendajale. Kuivõrd arendusala paikneb riigi maal, on ehitusõiguse saamisel otsustav, milline ettevõtja omandab maakasutusõiguse.

Pärnu Postimehe toimetus palus Tori vallalt kommentaari, kuid valla kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel ütles, et küsimustele on veel vara vastata. “Riigikohtu otsus on alles värske ning vajab põhjalikku analüüsi. Alles siis, kui valda esindanud advokaat on otsusega tutvunud, saab otsustada, kas ja millal hakkab vald seda taotlust uuesti menetlema,” selgitas ta.

Allikas: Pärnu Postimees

foto: Avalik