Isegi kui üks ehitusluba tühistataks, on Sõnajalgadel varuks veel teine ehitusluba, on Oleg Sõnajalg kindel. Foto: Raul Mee

Meedia- ja kohtusõda Ida-Virumaal tuuleparki arendavate vendade Sõnajalgade ja kaitse- ning justiitsministeeriumi vahel on kaevikutes käinud juba mitu aastat, nüüd paistab arendajatele aga selge punktivõit.

Pressikonverentsi kutsuvad Sõnajalad kokku sarnase ülehelikiirusega nagu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kaks päeva tagasi, aega oli kaks tundi. Kui amet oli veendunud, et Sõnajalad on uisapäisa püstitanud rajatisi, mille vastavust nõuetele ei suudetud tuvastada üheski dokumentatsioonis, siis Sõnajalad olid kindlad, et TTJA jätkuv ettekirjutuste tegemine on seotud sellega, et kohtust on tulemas oluline vahevõit.

Nimelt on vendade Sõnajalgade Aidu Tuulepark OÜ-le väljastatud ehituslubade üle käinud juba mitu aastat kohtuvaidlus. Ja kõigi vahepealsete kohtumääruste vaidlustamiste vaidlused ja nii edasi. Aga üks oluline keskpunkt selles vaidluses on see, kas Ida-Virumaa maavanemal oli õigus minna kaks aastat pärast ehituslubade väljastamist ja öelda, et nende väljastamine tuleb tühistada.

Kaks osapoolt, kaks vastandlikku arusaama

Riik oli seisukohal, et selline õigus eksisteerib, et maavanem avastas, kuidas väljastatud ehitusload olid kooskõlastamata või ei vastanud planeeringule, ja sellest teadasaamisest 30 päeva jooksul nende väljastamine vaidlustati. Sõnajalgade hinnangul on see absurd, 30 päeva jooksul ehituslubade väljastamiseks või väljastamisest teadasaamisest tulnuks see vaidlustada, muidu ei ole võimalik üldse midagi siin riigis ehitada.

Riigi kahjuks oli sarnasele järeldusele ühe korra jõudnud ka riigikohus, mis oli vaidluse vaidlustamise õiguspärasuse üle alumisse kohtuastmesse tagasi saatnud. Nüüd ongi läbi ringkonnakohtu vaidlus ning edasi peab justiitsministeerium otsustama, kas üritada riigikohut veel kord veenda menetlema kohtuasja, mille kohta riigikohus on tegelikult juba üsna veenvalt oma sõna öelnud, ja selle otsuse põhjal siis kaks kohtuastet justiitsministeeriumile ja kaitseministeeriumile ebasoodsad otsused langetanud.

Justiitsministeerium ütles kommentaariks, et kavatsevad tänast kohtumäärust analüüsida ja selle põhjal kujundada seisukoha võimaliku vaidlustamise kohta. Aega on neil 15 päeva. Kõigi muude küsimustega paluti pöörduda kaitseministeeriumi poole, mis küll ise selles vaidluses osaline ei ole, aga kelle radarite ja õhuseire võimekuse pihta Sõnajalgade tuulikud võivad käima hakata.

TTJA andis teada, et jätkab oma järelevalve menetlusega nii, nagu kolmapäeval seda selgitas. “Ootame arendajalt meie poolt tuvastatud küsimustele vastuseid ning kui kohtuotsus jõustub, siis hindame asjaolusid vastavalt uuele olukorrale.”

Kaitseministeerium ütles, et “mis puudutab riigikohtus käimist, siis riigikohus ei ole sedasama küsimust sisuliselt senises menetluses lahendanud. Riigikohus on vaid ühtse kohtupraktika kujundamiseks esitanud seisukohad, kuidas peaks asjakohaseid õigusnorme sisustama”.

Lisaks teatas kaitseministeerium, et “Aidu tuulepargi rajatised on jätkuvalt vastuolus teemaplaneeringuga, kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on jätkuvalt märksa kõrgemad kooskõlastatust. Isegi, kui selles haldusasjas peaks riigile negatiivne lahend jõustuma, siis ei mõjuta see fakti, et arendaja tegevus on õigusvastane ning riigil on õigus sekkuda ja sellist tegevust takistada”.

Siin on Sõnajalgade sõnul paar “aga”. Esiteks ebaseaduslikku ehitustegevusse sekkumine ehk siis TTJA keeld viibida või teha midagi tuulepargi kinnistutel on seotud sellesama kohtuvaidluse otsuse jõustumisega. Ehk kui 15 päeva jooksul seda edasi ei kaevata, on neil olemas kehtivad ehitusload, millega jätkata arendustöid.

Tõsi, pooleli on vaidlus kahe parki ehitatud tuuliku üle, see võib aega võtta veel kaks kuud ainuüksi Sõnajalgade vastuste ootamisega. Aga see ei sega neil alustada ülejäänud tuulikute ehitamisega.

Kui üks ehitusluba ei sobi, on olemas ka teine

Tänasel pressikonverentsil ei jäänud Sõnajalad võlgu ühelegi etteheitele või küsimusele. Vahepeal oli raske aru saada, kui kiiresti vahetub sõnavool kahe venna vahel, nad esitasid üksteisele retoorilisi küsimusi ja vastasid siis neile, meediatsirkust oli täie raha eest.

Esiteks siis vanad süüdistused, et kaitseministeerium lihtsalt kiusab neid, samamoodi on TTJA kiuslik, kogu kohtuvaidlus toimub suletud uste taga, kus justiitsministeerium vaidleb kaitseministeeriumi toel Lüganuse vallaga, aga Sõnajalgu üldse sisse ei lasta. Ning kuskil on vandenõu, nagu tehtaks seda kõike riikliku energiafirma Eesti Energia huvides.

Aga ka Sõnajalgadel ei ole riugastest puudust. Nad on veendunud, et kui Aidu Tuulepark OÜ-le väljastatud load neilt isegi võetaks, on neil kaks aastat varem Eleon Greenile täpselt samasse asukohta väljastatud ehitusload täiesti olemas ja kehtivad. Just nende alusel nad siis sel kevadel kiirkorras ehitustöid ka tegid.

Kui kaitseministeerium ütleb, et ehitusload ja projektid erinevad kooskõlastatud planeeringust ja neid ei ole ka kooskõlastatud kaitseministeeriumiga, siis Sõnajalad on veendunud, et neid ei olnud vaja kooskõlastada. “Tuulikumudeli muutmisel tuleb teha uus müraanalüüs,” näitavad nad üht kohta planeeringu dokumendist. “Siin ei ole sõnagi pikkusest,” ütles Andres Sõnajalg. Pikkusest räägitakse planeeringus küll, aga see käivat ainult alla 3 MW tuulikute kohta, nüüd on aga uued, võimsamad ja sellevõrra ka pikemad tuulikud.

Probleem kaitseministeeriumiga olevat hoopis selles, et algselt kooskõlastas riik planeeringu klausliga, et Sõnajalad aitavad rahaga ja kaitseministeerium kasutab tekkiva häiringu vähendamiseks politsei ja piirivalve radareid. Hiljem sellist töötavat lahendust ei leitudki, aga see ei ole enam Sõnajalgade süü, kui riik õiget lahendust ei teinud, kooskõlastus ju anti, rääkis Andres Sõnajalg. Ka kaitseministeeriumi väide, et radarisüsteemide uuendamine maksab 70 miljonit eurot, tähendavat kõiki selle kulusid, ekspluateerimise ja utiili saatmiseni välja.

Kes mõõdab elevanti londist, kes sabast

Ei kaitseministeerium ega TTJA saa kuidagi nõusse jääda väitega, et lubade väljastamise käigus tullakse lagedale pikemate tuulikutega, kuid Sõnajalad näevad seda omavalitsuse pädevusse sekkumisena: Lüganuse vald need load kinnitas, järelikult on kõik õige. Ja lõpuks ei ole nad rahul väitega, nagu oleks nende tuulikud 35 meetrit kavandatust kõrgemad.

Tõsi, kahe tuuliku alla on püstitatud 24meetrine kruusapadi, sest ülessongitud karjääris, mis Aidu ka on, on kõrguste vahe 24 meetrit, samal ajal kui kohalik omavalitsus käskis neil tuulikud ehitada ühele kõrgusele. “Kas me pidime siis karjääri augu kaevama, et sinna põhja tuulik püstitada?” küsis Oleg Sõnajalg.

Ühesõnaga, kui Aidu Tuulepargile anti luba ehitada karjääri teatava pikkusega tuulikuid, siis Sõnajalad mõõtsid seda pikkust karjääri kõrgemast tipust, TTJA aga sügavamast august. Ja nagu kolm pimedat, kes elevanti lonti, sabast ja jalast katsusid, jõudsid ka erinevatele tulemustele. Aga kahe tuulikumudeli pikkusevahe jääb ainult 5–7 protsendi vahele, seda ehitusseadustik lubab, on Oleg Sõnajalg veendunud.

Allikas: Äripäev

Foto: Avalik