Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on valitsuse korraldus riigifirmale Eesti Energia Tootsi tuulepargi rajamiseks vajaliku maa eraldamiseks vastavuses kehtivate õigusaktidega.

Valitsus, sealhulgas rahandusministeerium, on veendunud oma kaalutlusõiguses ning korralduse vastavuses kehtivate õigusaktidega, sealhulgas riigivaraseaduse, elektrituruseaduse, EL-i toimimise lepingu ja muu sellisega, märgib Sester kirjas Tuuletehnoloogia Liidule.

Sesteri sõnul ei vasta tõele liidu väide, nagu oleks Tootsi tuulepark ainus Eestis planeeringut ja keskkonnahindamist omav ala, kuhu saab tuulikuid püstitada. “Peame vajalikuks märkida, et juba praegu on teistel turuosalistel võimalik suures mahus tuulikuid püstitada ja samuti välja arendada uusi alasid, kuhu tuulikuid püstitada,” kirjutab Sester.

Pärnu maakonnas on tuuleenergeetika teemaplaneeringu järgi võimalik tuuleparke rajada 4855 hektari suurusele maa-alale, millest Tootsi tuulepargi arendusala moodustab 1678 hektarit.

Tulenevalt Euroopa ühisturu reeglitest ja Euroopa kohtupraktikast on riigil Sesteri sõnul õigus tegutseda ettevõtjana turuosalistega samadel tingimustel ega ole kohustust riigivara üksnes enampakkumise korras võõrandada.

“Äriühingu rahastamine, mida Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine on, ei kujuta endast majandusliku eelise andmist, kui see toimub tingimustel, mis oleksid vastuvõetavad tavapärastes turumajanduse tingimustes tegutsevale erainvestorile,” märgib rahandusminister.

Vastuseks liidu etteheitele, et Eesti Energia välistab oma tuulikutarnehankel kodumaised tehnoloogia pakkujad, kirjutab Sester, et kuna Tootsi tuulepargi puhul on tegemist suuremahulise investeeringuprojektiga, on selleks põhjendatud kasutada referentsidega tõestatud tehnoloogiat ja tootjaid. “Ehitushanke kvalifitseerimise nõuete eesmärk on tagada tuulepargi rajamine soovitud mahus, tähtaja, töökindluse ja ressursikasutusega,” märgib minister.

Tallinna halduskohus peatas detsembris 30 päevaks tuuleparkide arendaja AS Raisner kaebusel esialgse õiguskaitse korras Pärnumaal asuva Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu ilma enampakkumiseta Eesti Energiale eraldamise. Kohus kohaldas esialgset õiguskaitset kiireloomulisena esialgu 30 päevaks, peatades valitsuse 8. detsembri korralduse kehtivuse ja seades Tootsi tuulepargi kinnisasjale keelumärke AS Raisneri kasuks. Menetlus jätkub halduskohtus.

Seoses valitsuse otsusega anda otsustuskorras ja ilma enampakkumiseta Tootsi Suursoo maa Eesti Energiale on kodumaiseid tuuletehnoloogia ettevõtteid koondav Tuuletehnoloogia Liit esitanud kaebuse Euroopa Komisjonile.

Valitsus otsustas 8. detsembri istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva hinnanguliselt 4,1 miljonit maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise; kinnistule kavandab ettevõte Tootsi tuulepargi rajamist.

Kinnistule plaanib Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Allikas: BNS

Foto: Avalik