Õigusaktid:

Elektrituruseadus

Võrgueeskiri

Elektrituruseaduse muutmise eelnõu 318SE ja sellega seonduvad seletuskirjad, avaldused, ettepanekud, arvamused, protokollid

Planeerimisseadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Arengukavad:

Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (eelnõu)

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (KSH aruanne, koostamise ettepanek, arengukavaga seotud teised dokumendid)

Eesti taastuvenergia arengukava aastani 2020

Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018

TU100 kava “Taastuvenergia 100% – üleminek puhtale energiale” (pp presentatsioon)

TU100 taastuvenergia 100% – üleminek puhtale energiale

Euroopa Liidu dokumendid:

Euroopa Nõukogu ja Parlamendi direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

Euroopa Komisjoni riigiabi luba SA.36023 RES-E and CHP aid granting decision

Euroopa energiamajanduse tegevuskava 2050

Planeeringud:

Tuuleenergeetika teemaplaneeringud Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakondades

Uuringud, aruanded, hinnangud jm dokumendid:

Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring