MITTETULUNDUSÜHINGU TUULETEHNOLOOGIA LIIT PÕHIKIRI

I NIMI, ASUKOHT
1.1. Mittetulundusühingu nimi on TUULETEHNOLOOGIA LIIT (lühend tuuleliit).
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik

II EESMÄRK
2.1. Ühingu eesmärgiks on:
2.1.1 tuuleenergia laialdase kasutamise edendamine ja propageerimine Eestis;
2.1.2 tuuleenergia tehnoloogiaid arendavate ettevõtete, tuuleenergiat tootvate ettevõtete ja teiste tuuleenergiaga seotud juriidiliste ning füüsiliste isikute huvide koondamine ja esindamine;
2.1.3 tuuleenergia toodete ekspordile ja innovatsioonile igakülgne kaasa aitamine, seal hulgas ettevõtete ühistegevuste koordineerimine;
2.1.4 osalemine tuuleenergeetika valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide töös;
2.1.5 liidu eesmärkide saavutamise nimel dialoogi pidamine riigi institutsioonide ja teiste asjassepuutuvate osapooltega.

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHNGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
3.1. Ühingu liikmeks võib olla ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.3. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
3.4. Ühingu liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.5. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.
3.6. Liige arvatakse juhatuse otsusel ühingust välja:
3.7.1. kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.6.2. kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju ühingu tegevusele või heale mainele.
3.7. Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.8. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osa võtta ühingu üldkoosolekust;
4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);
4.1.3. saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4. astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
4.1.5. kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühingu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal.
4.2.3. osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.
4.3. Varaline vastutus:
4.3.1. ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest;
4.3.2. kui ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta ühingu ees tasumata liikmemaksu ulatuses.

V ÜHINGU VARA
5.1. Ühingu vara tekib:
5.1.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, pärandustest;
5.1.3. ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust ja reklaamüritustest laekuvast rahast;
5.1.4. muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks sh. äri-, vahendus- ja tootmistegevusest.

Tegevusluba nõudvatel tegevusaladel tegutsemiseks taotleb ühing eelnevalt tegevusloa.

Vajadusel asutab ühing tegevusluba nõudval alal äriühingu või omandab seal osaluse.

5.2. Ühingule tehtud sihtotstarbelisi eraldisi, -annetusi ja -pärandusi võib ühing kasutada eraldaja, annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil.
5.3. Ühingu vara ja vahendeid kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
5.4. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja tasumise kord otsustakse üldkoosolekul.
5.5. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurendamine ja vähendamine on ühingu üldkoosoleku pädevuses. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.6. Ühingu tegevusest tekkivate võimalike kahjumite katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi makseid.
5.7. Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikmete varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.
5.8. Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

VI JUHTIMINE
6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.2.1. põhikirja muutmine;
6.2.2. eesmärgi muutmine;
6.2.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
6.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
6.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
6.2.7. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
6.2.8. sihtotstarbeliste kapitalide moodustamine;
6.2.9. järelevalve teostamine teiste organite üle;
6.2.10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
6.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
6.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
6.10. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
6.11. Põhikirja muutmise või ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
6.12. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.13. Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni üheksast liikmest.
6.14. Ühingut esindab juhatuse esimees ainuisikuliselt või teised juhatuse liikmed juhatuse esimehega koos.
6.15. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.15.1. ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade kinnitamine;
6.15.2. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.15.3. liikmete registri pidamine;
6.15.4. ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
6.15.5. palgaliste töötajate tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
6.15.6. majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;
6.15.7. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.16. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
6.17. Juhatuse liikmed valivad lihthäälte enamusega endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees kutsub kokku juhatusekoosolekud ning korraldab juhatuse tegevust.

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE
7.1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ühingu allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
7.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.
7.5. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud ühingu üldkoosolekul 4. novembril 2014.