Andres Sõnajalg 2Tuuletehnoloogia liit saatis kirja Taavi Rõivasele, Urmas Reinsalule ja Sven Mikserile seoses uue koalitsiooni loomisega ja püüdega ennetada võimalikke probleeme.

Märgukiri

Head koalitsiooniläbirääkimiste delegatsioonide juhid,

Meile teadaolevalt on koalitsiooniläbirääkimiste poolte vahel kokku leppimata küsimus, kas maksta toetust üle 50 MW võimsusega tootmisseadmetes (Eesti Energia AS Balti Soojuselektrijaama 11. blokk ja valmimisjärgus olev Auvere põlevkivielektrijaam) biomassi põletamisele kui taastuvenergiale või mitte.

Sellega seoses soovin juhtida tähelepanu biomassi Eesti Energia AS põlevkivikateldes põletamise toetamise vastuolule Euroopa Liidu Keskkonna- ja Energiaalase riigiabi suunistega 2014 – 2020, millega võib kaasneda riigiabi tagasinõuete kohustus ja märkimisväärne majandussektori investeerimiskeskonna destabiliseerimine. Lisaks toob toetuse abil põlevkivikateldes puidu põletamine kaasa olulisi tooraineturu moonutusi ja seeläbi ohu Ida-Virumaa töökohtadele ning põhjustab kütte kulude hinnatõusu kaudu kodukulude tõusu.

Biomassi Eesti Energia AS põlevkivikateldes põletamine on vastuolus Euroopa Liidu suunistes sätesatud põhimõttega (p. 129) , mille kohaselt on abi lubatud anda üksnes seni, kuni käitis on tavapärase raamatupidamise eeskirjade kohaselt täielikult amortiseeritud ning mis tahes varem saadud investeerimisabi tuleb tegevusabist maha arvata.

1. Eesti Energia AS Balti SEJ 11 bloki seadmed peaksid olema tavapärase raamatupidamise eeskirjade kohaselt amortiseeritud. Seega ei ole vastavalt suunistele tegu toetuskõlblike seadmetega. Eesti Energia AS argumentatsioon, mille kohaselt on vanadele kateldele toetuse maksmise taastamine vajalik, sest see on tarbijale soodsaim viis taastuvenergiat toota, on väär. Näiline madal hind tuleneb asjaolust, et kuna vanad seadmed on oma kapitalikulu juba tagasi teeninud on seadme oma maksumus võimalik kuludest raamatupidamise kuluarvestuses välja jätta. Sellise tõlgenduse rakendamise korral tuleks taastada toetuse maksmine ka tuuleparkidele, kellel 12-aastane toetusperiood on lõppenud. Tuuleparkide muutuvkulu on põlevkivikatelde muutuvkulust väiksem ja selle loogika kohaselt oleks taastuvenergia tarbijale veelgi soodsam. See ei ole aga kooskõlas Euroopa Liidu taastuvenergia eesmärkidega, sest toetuste eesmärk on stimuleerida uute eelkõige keskkonnanaeutraalsete taastuvenergia, võimsuste rajamist, mitte olemasolevate topelt-toetamist.

2. Eesti Energia AS Auvere uus elektrijaam on saanud varem suures mahus investeerimisabi (ca 340 MEUR), mis viidatud Euroopa Liidu suuniste kohaselt tuleb igal juhul saadavast tegevusabist maha arvata. See tähendab, et tegevusabi ei ole enne selle investeerimisabi tagastamist võimalik maksta või kaasneb toetuse maksmisega märkimisväärne riigiabi tagasinõude risk.

3. Euroopa Liidu suunised näevad ette võimaluse välistada biomassile toetuse andmise vältimaks tooraineturgude moonutamist (p. 126). 2011. aastal tõusis tänu Balti SEJ 11. blokis biomassi kasutamisele hakkepuidu kuupmeetri hind Ida-Virumaal hind 10 euro võrra. Samas suurusjärgus tõusis ka küttepuu hind. Iga 1 eurone hakkepuidu hinna tõus tõstab sooja hinda tarbijale 1,15 eur/Mwh. Eesti Energia Balti SEJ-s toetuse abil biomassi põletamisest tingitud kunstliku hinnatõusu kahjulikule mõjule tooraineturul on juhtinud tähelepanu ka puitmassi kasutavad ettevõtted, teiste seas Ida-Virumaa suurimate tööandjate hulka kuuluvad AS Estonian Cell ja AS Repo Vabrikud.

Allikas: Ärileht (Andres Sõnajalg, Tuuletehnoloogia Liidu juhatuse esimees)

Foto: Andres Sõnajalg

 

aprill 1st, 2015|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht