Kuigi Tallinna halduskohus tühistas oma 5. juuli otsusega Eesti Energia senise Tootsi tuulepargi ehituskeelu, ei saa riiklik energiafirma enne seal edasi toimetada, kuniks pole kohtus selgeks vaieldud, mis tingimustel peaks RMK selle maa-ala üldse enampakkumisele panema.

Tallinna halduskohus tegi 5. juulil kirjaliku menetluse korras otsuse ühes Tootsi tuuleparki puudutavas kohtuasjas, mille üle vaidlemise ajaks oli peatatud ka Eesti Energia ehitustegevus Tootsi tuulepargi maa-alal Pärnumaal.

Kohtuasja sisu seisnes selles, et erinevad tuuleettevõtjad vaidlustasid Vändra vallavalitsuse 2016. aasta 22. novembri korraldused, millega eraldati Tootsi tuulepargi kompleksi ehitamise luba Eesti Energiale, keelduti aga ehituslubade väljastamisest ASile Raisner koos Hans Teiviga ning Asile Eesti Elekter. Esimene neist kuulub tuuleettevõtjale Harry Raudvere, teine on vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte.

Vändra vallavalitsus keeldus ehituslubade väljastamisest kahele teisele ettevõttele esmalt sellel alusel, et nende taotlused olid puudulikud, hiljem aga põhjendusel, et kuna Eesti Energiale on juba ehitusluba antud, siis oleks «ilmselgelt võimatu» sama sisuga ehitusluba veel kellelegi teisele väljastada. Vändra vallavalitsuse korraldused kohtus vaidlustanud ettevõtjad leidsid aga, et neid oleks tulnud AS Eesti Energia taotluse menetlusse kaasata ja puuduste kõrvaldamiseks oleks tulnud anda tähtajad.

Andis õiguse Vändra vallavalitsusele

Tallinna halduskohus ütleb aga oma 5. juuli otsuses, et ehitusseadustik ei nõua naaberkinnistute omanike kaasamist. Lisaks on tõestatud fakt, et Eesti Energia esitas oma avalduse enne teisi. Ka märgib kohus, et Vändra vallavalitsus ei oleks niikuinii saanud anda ehitusluba kõigile taotlejatele ühe ja sama objekti peale.

«Lähtuvalt eeltoodust nõustub kohus vastustaja ning kolmanda isiku (Eesti Energia – toim) seisukohtadega selles, et korralduste nr 231, 234 ja 235 tühistamiseks ei ole alust. Seega ei saa tühistada ka 24.11.2016 ehitusluba nr 1612271/22109, sest see baseerub õiguspäraseks osutunud korraldusel nr 231, kusjuures selles osas on tegemist pigem vormistusliku aspektiga,» märgib kohus oma otsuses.

Ühesõnaga, kohus andis antud vaidluses õiguse Vändra vallavalitsusele, tühistades sellega Eesti Energiale peale pandud ehituskeelu ja jätmata rahuldatam Vändra vallavalitsuse korraldused vaidlustanud ettevõtjate kaebused. Ühtlasi peavad AS Raisner koos Hans Teiviga ning AS Eesti Elekter tasuma antud kohtuasja menetluskulu kogusummas 4550 eurot ehk 2275 eurot kummagi kaebaja kohta.

Tootsi tuulepargi kohtuasjades Sõnajalgade ettevõtteid, sh ASi Eesti Elekter esindav vandeadvokaat Silja Holsmer märkis, et kohus jättis esitatud kaebused rahuldama põhjendusel, et Eesti Energia esitas taotluse ehitusloa väljastamiseks esimesena ning teiste taotlused olid puudustega ehk et puudus alus Eesti Energiale ehitusloa väljastamisest keeldumiseks, teistele ehituslubade väljastamiseks.

«Samas näeb seadus ette, et kõrvaldatava puuduse kõrvaldamiseks tuleb anda võimalus ehk formaalne puudus ei saanud olla ehitusloa keeldumise aluseks,» lausus Holsmer. Ka leiab tuuleettevõtjate esindaja, et kohus ei arvestanud ka asjaoluga, et maaomanik oli kooskõlastanud sarnaselt Eesti Energia ehitusloa taotlusega ka Eesti Elekter ehitusloa taotluse.

Vaidlustavad otsuse

«Seega pidas maaomanik võimalikuks mitme ehitusloa väljastamist, mis on ka igati põhjendatud, kuna ehitusluba ei ole seaduslikuks aluseks ehitamiseks ilma omandi- või kasutusõigust omamata vastavale maale,» märkis vandeadvokaat.

See aga ei ole hetkel teada, sest tuuleettevõtjad on vaidlustanud kohtus ka RMK poolt läbiviidava enampakkumise tingimused ja selles asjas leiab kohtuistung aset alles septembri lõpus. Samuti on kohus jätnud vastamata kaebajate väidetele seoses Eesti Energia huvide eelistamisega kaebaja huvidele.

Kuivõrd halduskohtu otsust on võimalik 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist vaidlustada, siis Holsmeri kinnitusel vähemalt Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte kindlasti vaidlustab kohtuotsuse kaebetähtaja raames.

Ka Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütles, et ehitustegevusega Tootsi maa-alal nad siiski jätkata ei saa, kuna vaidlus maa oksjoni üle samade osapooltega jätkub.

Ainus, mida see mõjutada võib, on Eleringi liitumise väljaehitamine, mis on ehituskeelust hoolimata jätkunud. Nimelt on Eesti Energia tellinud tööd Eleringilt, kes ehitab sõlmitud liitumislepingu alusel Tootsi lähistele Sopi alajaama ja elektriliini selleni.

Vaidlus varsti kestnud kaks aasta

Vaidlus riikliku energiaettevõtte ning terve rea erasektori tuuleettevõtjate vahel sai alguse 2016. aasta detsembris, kui valitsus otsustas Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks eraldada Tootsi Suursoos tuulepargi rajamiseks mõeldud kinnistu 4,1 miljonit euro eest riigiettevõttele.

Vendadele Sõnajalgadele kuuluv AS Eesti Elekter, tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõte AS Raisner ning Eesti suurim tuuleenergia tootja Nelja Energia koos oma tütarettevõtetega vaidlustasid antud otsuse kohtus, saavutades 2017. aasta kevadel selle, et valitsus ise otsustas kinnistu eraldamise Eesti Energiale tühistada ning panna see enampakkumisele.

Selle pidi RMK läbi viima 8. novembril, kuid vahetult enne seda, 5. novembril peatas kohus enampakkumise, kuna tuuleettevõtjad vaidlustasid kohtus enampakkumise tingimused, viidates peaasjalikult sellele, et need on koostatud Eesti Energia huve silmas pidades.

Nüüd peavadki tuuleettevõtjad need tingimused koos RMK-ga kohtus selgeks vaidlema. Kohtuistung selles vaidluses on määratud 28. septembrile.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

juuli 14th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht