Tootsi suursoo, kuhu soovitakse rajada tuuleparki. FOTO: Mailiis Ollino

Tallinna ringkonnakohus lükkas tagasi tuuleenergiafirmade AS Raisneri ja AS Eesti Elektri kaebuse ja jättis jõusse riigimetsa majandamise keskuse (RMK) otsuse võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel.

Kohtu hinnangul ei olnud vaidlustatud suulise enampakkumise menetlus läbipaistmatu ja selles ei koheldud pakkujaid ebavõrdselt. Kohtu pressiesindaja Anneli Vilu vahendas BNSile otsust, mille järgi kõigil on võimalik oksjonil osaleda ja teha enda parim pakkumine.

Kaebuse esitanud Andres ja Oleg Sõnajala firma Eesti Elekter ning Harry Raudvere ettevõte Raisner on varem meedias viidanud, et nende hinnangul toimub Tootsi enampakkumine AS Eesti Energia taastuvenergiafirma AS Enefit Greeni huvides. Enefit Green soovib kinnistule rajada tuulepargi.

RMK nõukogu otsustas 2017. aasta oktoobris võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna seda ei lähe riigimetsa majandamiseks vaja. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist selle kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkujate kuulutus ja tingimused tuli avaldada kõige hiljem kolm nädalat enne oksjoni toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes. RMK juhatus kinnitas mõni päev hiljem Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja sammu ning määras enampakkumise toimumise ajaks 8. novembri.

Kohtuasjas käib vaidlus selle üle, kas RMK korraldatav enampakkumine on õigusvastane, kuna RMK-l polnud õigust vaidlusalust vara võõrandada metsaseaduse alusel. Kaebajate hinnangu kohaselt on RMK kohelnud neid Eesti Energiaga ebavõrdselt ja menetlus pole läbipaistev.

Esimeses astmes rahuldas halduskohus kaebuse kolmenädalase etteteatamistähtaja suhtes, kuna see oli õigusvastane, sest see ei tagaks riigile parimat pakkumist. Kehtiva õiguse kohaselt teatatakse vara võõrandamisest enampakkumise korras ette vähemalt kaks nädalat. Viidatud norm on loodud kaitsma pakkuja huve.

Kehtiv õigus võimaldab korraldajal teatada oksjonist ette ka üle kahe nädala. Pikema aja kohaldamist võib õigustada asjaolu, kui tegemist on näiteks ebatüüpilise või keerulise enampakkumisega. Asjaolu, et RMK on määranud muude enampakkumiste puhul pikemaid tähtaegu, ei loo kaebajatele subjektiivset õigust nõuda pikemaid tähtaegu, kui on seaduses sätestatud.

Kolmenädalane tähtaeg saaks rikkuda kaebajate õigusi ja olla seetõttu õigusvastane, kui kohtumenetluses oleks tuvastatud asjaolu, mis lubanuks järeldada, et määratud tähtaja tõttu on menetlus läbipaistmatu või isikuid koheldakse ebavõrdselt.

Seetõttu ringkonnakohus selle osa tühistas, leides, et pikema tähtaja määramiseks on vaja erandlikke asjaolusid, mida kõnealuses asjas ei ole nimetatud.

Halduskohtu otsus Eesti Energia kontserni kuuluva OÜ Tootsi Tuuleparki puudutavas osas jõustus, kuna halduskohtu otsust selles suhtes edasi ei kaevatud. Tootsi Tuulepark kuulub AS Nelja Energia kontserni, mille Eesti Energia mullu ostis.

Ringkonnakohus tühistas otsuse sellegi kohta, millega halduskohus tühistas RMK juhatuse 2017. aasta 16. oktoobri otsuse suhtes. Sellega teatati Eesti Elektri kinnistu enampakkumise toimumisest ette kolm nädalat.

Samuti tühistati otsus menetluskulude väljamõistmises, jättes nüüd Eesti Elektri esimese astme menetluskulud tema enda kanda. Menetlusosaliste apellatsiooniastme menetluskulud jäid nende endi kanda.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ja kaks tuulemõõdutornidele.

Allikas: Pärnu Postimees

Foto: Avalik