Eleon tuulikute ehitustööd Aidu tuulepargis. FOTO: EERO VABAMÄGI / POSTIMEES/SCANPIX BALT

Tartu ringkonnakohus jättis reedel rahuldamata justiitsministeeriumi määruskaebuse Tartu halduskohtu 29. aprilli määruse peale Aidu Tuulepargi kohtuasjas. Kaitseministeeriumi hinnangul ei mõjuta määrus ühtegi käimas olevat haldusmenetlust, Sõnajalgade sõnul on otsus äratuskell riigiametnikele, kes peavad koostööle asuma.

Tartu halduskohus jättis 29. aprilli määrusega läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks ning tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

Justiitsministeerium esitas 9. mail halduskohtu määruse peale Tartu ringkonnakohtule määruskaebuse, millega palus tühistada määruse osas, milles halduskohus jättis protesti läbi vaatamata ja mõistis protesti esitajalt välja Aidu Tuulepargi kasuks ligi 24 100 euro suurused menetluskulud.

Ringkonnakohus leiab, et ükski määruskaebuses esitatud väide ei anna alust määruskaebuse rahuldamiseks ja halduskohtu määruse tühistamiseks.

Ringkonnakohtu määruse peale võib esitada määruskaebuse riigikohtule 15 päeva jooksul.

Halduskohus jättis maavanema protesti aprillikuise määrusega läbi vaatamata menetluslike vigade tõttu. Seadus nägi ette, et maavanemal tuli enne kohtusse pöördumist läbida kohustuslik kohtueelne menetlus ehk esitada Lüganuse vallavalitsusele ettepanek tunnistada ise vaidlusalused ehitusload kehtetuks.

Selline ettepanek tuli esitada 30 päeva jooksul alates sellest, kui maavanem sai teada ehituslubade andmisest. Kohtu hinnangul ei läbinud maavanem nõuetekohaselt kohustuslikku kohtueelset menetlust. Seaduse ja kohtupraktika kohaselt on taolise rikkumise tagajärjeks protesti läbivaatamata jätmine, mistõttu kohtul ei olnud võimalik võtta seisukohta, kas ehitusload on õiguspärased ega muudes sisulistes küsimustes.

Veebruaris 2013 otsustas Maidla vallavalitsus anda Kindel Vara OÜ-le 32 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Maidla vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Kuna ehituslubade kehtivusaeg hakkas lõppema, otsustas Lüganuse vallavalitsus veebruaris 2015 anda Kindel Vara OÜ-le 33 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks Lüganuse vallas Aidu, Ojamaa ja Aidu-Nõmme külades. Eraldi korraldusega loeti ehitusload väljastatuks Aidu Tuulepark OÜ-le.

Veebruaris 2017 palus kaitseministeerium Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehitusload ei ole väljastatud õiguspäraselt, kuna ehitusprojekt pole kaitseministeeriumiga kooskõlastatud (kooskõlastatud oli varasem, praegusest erinev projekt).

3. märtsil 2017 tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni ning keelas Aidu Tuulepark OÜ-l ehitada korraldustes ja ehituslubades nimetatud elektrituulikuid.

Kaitseministeerium: riigil on jätkuvalt kohustus sekkuda ehitustegevusse

«Tartu ringkonnakohtu tänane määrus ei mõjuta sisuliselt mitte ühtegi hetkel käimas olevat haldusmenetlust. Ehituskeeld ja viibimiskeeld kehtivad endiselt,» kommenteeris kaitseministeerium ringkonnakohtu määrust.

Ministeeriumi teatel on Aidu tuulepargi rajatised jätkuvalt vastuolus teemaplaneeringuga, kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on jätkuvalt märksa kõrgemad kooskõlastatust.

«Seega on riigil jätkuvalt kohustus sekkuda sellisesse ebaseaduslikku ehitustegevusse,» lisas ministeerium.

Eleon: tänane kohtuotsus on äratuskell riigiametnikele asuda koostööle

Aidu tuulepargi arendaja Andres Sõnajala sõnul kinnitab tänane otsus, et riigiametnikud pole tuulepargi arendamist pidurdades käitunud õiguskuulekalt.

«Oluline pööre vaidluse lahendamisel toimus siis, kui tuulepargi vaidlust halduskohtus üksinda menetlenud kohtunik vahetati riigikohtu suunise kohaselt kolmeliikmelise kolleegiumi vastu. Alates sellest hetkest tekkis faktoloogiasse ja kohtutest tulevatesse otsustesse loogiline seos,» selgitas ta.

«Tänane asjade seis on siiski faktiliselt selline, et tuulepargi arendust pidurdavatel ametnikel on mõttekas kaks sammu tagasi astuda, sest riik peab oma taktikat muutma. Energiapööret toetava tööstuse kurnamise ja lõputu vaidlemise asemel tuleb asuda koostööle ja leida ühiselt lahendusi,» ütles Oleg Sõnajalg.

«Kui ametkondlikul tasandil ei suudeta seda muutust teha, tuleb see ehk poliitiliselt tasandilt. Eestil on riigina tuuletehnoloogia tööstuse väljaarendamisest võita palju rohkem kui üks tuulepark. Siin taga on uued töökohad Ida-Virumaal, tohutu ekspordipotentsiaal ning maksutulu,» lisas Oleg Sõnajalg.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik