Sõnajalad ütlevad, et nemad tahavad tegeleda tuulikuinnovatsiooniga, aga Eesti riik ei lase.Foto: Priit Simson

Sõnajalad kurdavad, et kaitseministeerium venitab kompromissi leidmisega Aidu tuulepargi ümber tekkinud olukorra osas. Ministeeriumi sõnul ei ole arendajate seniesitatu kompromiss – ainsa lahendusena näeb riigiasutus ebaseadusliku ehitise lammutamist.

Kuu aega tagasi, 19. aprillil peatas tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) politsei abil ehitustegevuse Sõnajalgadele kuuluvas Aidu tuulepargis Ida-Virumaal. Amet tegi seda kaitseministeeriumi pöördumise järel, viidates ebaseaduslikele ehituslubadele ja kooskõlastuse puudumisele.

„Olukord on täiesti absurdne. Ühelt poolt politsei valvab meie objekti peal, teisalt meie suur kraana on seal. Mõlemad kaotavad – meie 10 000, nemad 1000 eurot päevas. Mis mõte sellel asjal on, keegi täpselt sellest aru ei saa,” pahandas Oleg Sõnajalg.

Tahavad ka teise tuuliku tiiviku torni otsa vinnata

Aidu tuulepargi arendaja sõnul on nad juba aprilli lõpust saatnud tervele reale riigiasutustele – nii TTJA-le, kaitseministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui ka siseministeeriumile – kompromissi, mille kohaselt nad paigaldaks ka teisele pooleliolevale tuulikule tiiviku, kuid lukustaks mõlema tuuliku tiivikud V-asendisse, kus üks tiivikulabad oleks all torni varjus.

„Keerame nad mõlemad Kellavere radari poole või vastupidi, põhjapoolses suunas – ja sellisel juhul sisuliselt radar ei näe neid, kuna esitaks, nad on ühes reas, teiseks, nad on V-asendis, kolmandaks, labad on tuulest ära keeratud. Labade pind on praktiliselt ainult selle tera serv,” rääkis Oleg Sõnajalg.

Ka ütles ta, et tänases olukorras on teise tuuliku – mille torni otsa jäi tiiviku paigaldamine politsei viibimiskeelu kehtestamise järel vinnamata –, ümber tekkinud kõrgendatud ohuolukord. „See on ka ohtlik – see omavõnkesagedus on paigast ära, kuna 67 tonni on ühe tuuliku peal puudu –, see on ka tuulikute ohutuse teema,” põhjendas arendaja.

Andres Sõnajalg lisas, et kompromissi sõlmimisega on väga kiire, kuna kohus andis oma 3. mai otsusega osapooltele selleks aega järgmise reedeni ehk 24. maini. „Sellest on kulunud 2 nädalat ning teised asjaosalised – siseministeerium, majandusministeerium, TTJA ega nende poolt kaasatud kaitseministeerium – ei ole sellele vähimalgi määral reageerinud,” kurtis arendaja.

Sõnajalg märkis, et peaminister Jüri Ratas on samuti avalikult rõhutanud, et Aidu tuulepargi ümber üles kerkinud vaidluses vaja kiiremas korras leida kompromisslahendus. Samas lõppeva nädala teise pooles erinevate asutustega seotud kirjavahetusest selgus, et kõik osapooled vaatavad selles asja kaitseministeeriumi otsa, kes arendajate veendumiste kohaselt lihtsalt venitab oma seisukoha esitamisega.

Siseministeeriumi avalike suhete osakonnast öeldi reedel Ärilehele, et siseminister Martin Helme on valitsuse istungitel korduvalt toonitanud, et ootab sellele probleemile võimalikult kiiret lahendus. „Nii ettevõtja kui ka riik vajavad seda,” ütles ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Jürgen Klemm.

Ta tõdes, et Aidu on tõepoolest tegemist ka ohtliku olukorraga, mistõttu peab riik viivitamatult reageerima. „Seetõttu on politsei- ja piirivalveamet ametiabi korras kehtestanud objektil ka viibimiskeelu,” märkis Klemm. Küll aga toonitas ta, et siseministeeriumil puudub pädevus nimetatud vaidlusse sekkuda.

Samale argumendile apelleeris ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). „Kompromissettepaneku osas ei ole MKM-il võimalust aktiivset rolli võtta, kuna küsimus on seotud mõjudega riigikaitsevõimekusele,” märkis ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Siiski rõhutas ta, et ministeerium töötab selle nimel, et pikemas plaanis leitaks lahendus riigikaitseliste ja energeetika arendamise huvide vahel. „Ilmselgelt on taastuvenergeetika arendamiseks vajalik leida lahendused, kuidas riigikaitsest tulenevaid piiranguid võimalikult suurtel aladel leevendada,” lausus Ruuda.

Kui palju see täpselt maksab, mis on lahendused ja kui suurtel aladel piirangud leevenevad – seda soovib MKM valitsusse tutvustamiseks viia eeloleval sügisel.

Sõnajalgade pakutu pole ministeeriumi jaoks kompromiss

Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast öeldi reede õhtul Ärilehele, et ministeerium kujundas päeva jooksul asjas seisukoha ning edastas selle ka TTJA-le.

„Oleme vastuse andmisega järginud kõiki seaduses ette nähtud tähtaegu, vastasime võimalikult varakult, aga mitte kiirustades, sest seadus näebki vastamistähtajad ette selleks, et haldusorganil oleks aega rakendada uurimiskohustust ja anda oma kaalutletud seisukoht,” toonitas esmalt ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang.

Tema sõnul on väide, nagu oleks riik arendajale toonud kaasa täiendavaid kulusid kraana rendikulu näol, on alusetu. „Riik on arendajale ammu enne kraana objektile toomist öelnud, et ehitamiseks puudub õiguslik alus ja riigi nõusolek, kõik otsused on ettevõtja teinud omal riisikol ja riigi seisukohta teades,” lausus Sang, lisades, et arendaja on olnud väga hästi teadlik oma tegevuse mõjust.

„Arendajate väljapakutu ei ole kompromissettepanek,” ütles ministeeriumi esindaja. Tema selgituste kohaselt teeb arendaja sisuliselt ettepaneku, mille kohaselt peaks riik tagantjärele aktsepteerima mõlema ehitusloata püstitatava tuuliku lõpuni ehitamist.

„Seda pakutakse olukorras, kus nii kohus kui riik on kehtestanud ehituskeelu ja arendaja eiranud neid keelde, sundides riiki kehtestama viibimiskeelu ehituskeelu jõustamiseks. Arendaja on seejuures keeldunud koostööst tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga, loobunud ütluste andmisest ja ehitusega seotud nõuetekohase dokumentatsiooni esitamisest,” kirjeldas Sang.

Ministeeriumi esindaja märkis, et kui ebaseaduslikult ehitatud objekt on ohtlik või näeb arendaja võimalust selle kahjustumiseks, tuleb objekt turvaliselt demonteerida. Seetõttu on kaitseministeeriumi hinnangul ainus õiguspärane lahendus objektil ohutuse tagamiseks elektrituuliku detailide demonteerimine vähemalt kuni raudbetoontorni osani – mis oli valmis enne 27. märtsi, kui Sõnajalad kahe tuuliku ehitust jätkasid.

„Ainus õiguspärane viis riigiasutustel Aidu tuulepargi parameetrite kooskõlastamiseks on uue ehitusloa taotluse menetlemise raames. Vald saab vastavat protsessi alustada arendaja kohase taotluse alusel. Selles menetluses peab vald pöörduma kõikide asjakohaste kooskõlastuse saamiseks vastavate asutuste, sh kaitseministeeriumi, poole,” lausus Sang.

Ka märkis ta, et kaitseministeerium on arendajat algusest peale kutsunud üles ebaseaduslikku ehitustegevust mitte jätkama ja sellest hoiduma. Ka on ministeerium selgitanud, et ei saa osaleda seadusevastases menetluses ega andma mis tahes kooskõlastusi või nõusolekuid asjakohaste menetluste väliselt.

„Arendaja on seda eiranud ning kasutab mitteametlikke survemeetmeid oma eesmärkide saavutamiseks. Samuti on arendajale selgitatud nii riigi kui ka kohtute poolt, et kõik kulud, mida arendaja teeb kehtiva ehituskeeldu ajal ning kohaste lubade ja kooskõlastusteta, ei kuulu riigi poolt hüvitamisele,” lausus ministeeriumi esindaja.

Kusjuures, viimast kinnitas Tallinna halduskohus oma 3. mai otsusega – millega võttis Sõnajalgade kaebuse TTJA sekkumises osas menetlusse –, kuid kus ütles väga selgelt, et ehitustöödega jätkates oli arendaja teadlik kaitseministeeriumi vastuseisust Aidu tuulikute püstitamisele.

„Seega võttis kaebaja teadliku riski, et TTJA võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama. Sellises olukorras ei saa kaebaja esialgse õiguskaitse kohaldamist taotledes tugineda väitele võimaliku varalise kahju kohta,” märkis kohus.

Arendaja jääb selle juurde, et kaitseministeerium ajab kiusu

„Ametnike strateegia ongi demagoogia. Osad faktid jäetakse tähelepanuta, kasutakse märksõnu „segab kaitsevõimet”, aga nüüd kui me vaatame neid detaile – mis siis segab?” tahab Oleg Sõnajalg seepeale teada.

Ta on veendunud, et iga inimene saab loogiliselt aru, et nende pakutud kompromiss kuidagimoodi ei halvenda kaitsevõimet – ja seda ka kõige pedantsemal uurimisel või analüüsil. „Kui tuleb hakata neid tuulikuid maha võtma, siis tuleb võtta ka Eesti Energia tuulikud maha,” on Sõnajalg kindel.

Tema sõnul läheks terve aasta, kui nad jälle selle suure kraana – mille Aidu tuulepargis seismise eest praegu neile igapäevaselt 10 000 eurot tiksub –, Euroopast Eestisse saaksid. „See on ainult pahatahtlik jonni ajamine,” nentis Aidu tuulepargi arendaja.

Mis puudutab viimast olukorda Aidu tuulepargis, siis TTJA sõnul on arendajal seni olnud võimalik teostada ohutustöid kolmel perioodil: 25. ja 26. aprillil, 7.-10. mail ning viimati lõppenud nädala teises pooles, 16.-17. mail.

„Ohutust tagavate tööde kõrvaltingimusena on arendajal palutud esitada ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid teostatud tööde kohta. Arendaja ei ole neid esitanud tänaseni,” rääkis TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Ta märkis, et kuivõrd neil puudub arendaja poolt teave, mida ja kuidas on arendaja ehitanud, siis on käimas ka ametipoolne järelevalvemenetlus. „Selle käigus kogume ja analüüsime dokumentatsiooni ning küsitleme asjaosalisi, et mingilgi moel tuvastada, mida Eleon Green täpselt Aidus ehitab,” rääkis Helemäe.

TTJA algatas Sõnajalgade suhtes väärteomenetluse

Tema sõnul ei ole Aidus ilmselgelt tegemist ehitisega, millele on väljastatud 2013. ja 2015.aastal ehitusload – mis on TTJA hinnangul niigi õigusvastased –, sest püstitatud objektid on teiste parameetritega. „Ühele järelevalveasutusele on selline olukord, kus me ei tea, mida ja kuidas on ehitatud, vastuvõetamatu,” nentis Helemäe.

Ka rõhutas ta, et TTJA ei ole kordagi takistanud Eleon Green OÜ-l Aidu tuulepargis ohutustööde läbiviimist. „Vastupidi, arendaja on kohustatud tegema kõik endast oleva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahju ära hoidvaid töid,” lausus ameti kommunikatsiooniekspert. Samas elementaarse palve peale ei suudetud TTJA-le asjakohaseid dokumente esitada.

TTJA hinnangul on täna Aidus püsti pandud tuulikute ehitusload endiselt õigusvastased. Ühtlasi algatas amet reedel, 17. mail Sõnajalgade ettevõtte Eleon Green OÜ suhtes väärteomenetluse ehitisele esitatavate nõuete ja ehitamisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kuna tuulikud ei vasta ehitusloa tingimustele ning on kõrgemad, kui on lubatud ehitada.

Allikas: Ärileht

Foto: Avalik