Tallinna ringkonnakohus otsustas, et möödunud aasta novembris toimunud Eesti Energia ja Nelja Energia koondumise seaduslikkuse küsimus tuleb selgeks vaielda kohtus ning tühistas Tallinna halduskohtu otsuse, mille kohaselt ei oleks seda pidanud tegema.

Ringkonnakohtu määruse kohaselt on kahe suure energiae evõ e koondumist lubanud konkurentsiameti haldusakt tühistatav ka pärast koondumise fakti toimumist ning ei toeta konkurentsiameti seisukohta, mille kohaselt pärast Nelja Energia aktsiate omandamist Eesti Energia poolt ei saakski keegi koondumisluba vaidlustada.

Kohtus Eesti tuuleenergia arendajaid esindava Supremia partnerist vandeadvokaadi Silja Holsmeri sõnul tuleb olukorra mõistmiseks meenutada sündmuste kronoloogiat.

«Möödunud aasta 6. novembril andis konkurentsiamet koondumisloa Eesti Energia tütare evõ ele Enefit Green ja Nelja Energiale. Samal päeval omandas Enefit Green Nelja Energia aktsiad ning koondumine viidi lõpule. Alles järgmisel päeval teatati avalikkusele ja huvitatud isikutele, et koondumisluba on antud ja et tehing on ühtlasi juba ka lõpuni viidud,» ütles Holsmer.

Kaebajate sõnul soovisid tehingupooled neilt tegevuste sellise ajastamisega võ a võimaluse konkurentsiameti koondumisluba vaidlustada. Ka ringkonnakohus märgib, et vaidlus taandub küsimusele, kas 2018. aasta 6. novembri koondumisluba ammendus pärast samal päeval toimunud aktsiate omandamise tehingut. Ringkonnakohtu lahendist nähtub, et nii see ei ole.

Tuuletehnoloogia Liitu kuuluvate e evõtete kaebuse eesmärgiks on ära hoida Eesti Energia turgu valitseva seisundi tugevnemine nii elektrienergia tootmise kui ka müügi turul, taastuvenergia tootmise turul ja tuuleenergia tootmise turul, mille tulemusena kahjustub oluliselt konkurents vastavatel turgudel ja kaebajad tõrjutakse turgudelt välja ning muudetakse võimatuks turgudele sisenemine.

Kaebajad, kelleks on AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark

OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Eleon AS, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ, mõistavad Holsmeri sõnul, et koondumise fakti ei pruugi õnnestuda enam tagasi pöörata, kuid ka ringkonnakohus andis selles osas suuniseid, kuidas olukorda tagantjärele leevendada. «Sisuliselt on mõte selles, et kui konkurentsiseaduse valguses lubamatu koondumine on juba toime pandud, on Konkurentsiametil siiski võimalusi, kuidas kõrvaldada õigusvastase loa tagajärjed,» lisas Holsmer.

Ringkonnakohtu määruses seisabki, et konkurentsiametil on järelevalveasutusena ka muid vahendeid, et konkurentsi vajadusel kaitsta ja et Konkurentsiamet on pädev võtma meetmeid konkurentsi kaitsmiseks. «Seega ei pea hakkama ega saagi hakata kohus koondumisloa tühistamise korral Konkurentsiametile e e kirjutama, mil viisil tuleb kõrvaldada õigusvastase loa alusel toimunud koondumise mõjud konkurentsile. Piisab abstraktse kohustamisotsuse tegemisest,» märgib kohus.

Ringkonnakohtu määrust on võimalik 15 päeva jooksul vaidlustada.

Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mille e evõ eid ühendab visioon, et tehnoloogia edasiarendamise ning innovatsiooni kaudu on võimalik tuuleenergia muuta fossiilsetele kütustele majanduslikult konkurentsivõimeliseks alternatiiviks. Ühing korraldab tuuleenergia e evõtete ja valdkonnas tegutsevate füüsiliste isikute koostööd tuulest elektri tootmise tehnoloogiate arendamisel. Samuti koondab ja esindab ühing oma liikmete huve dialoogis riigiasutuste ning avalikkusega.

Tuuletehnoloogia Liidu liikmeskond hõlmab 75,4 protsenti töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergia tootmisvõimsustest Eestis ja teiste seas ainsa kodumaise multimegava -klassi elektrituuliku tüübi väljaarendaja Eleon ASi. Tuuletehnoloogia Liitu on oma tegevused üle kandnud ka MTÜ Eesti Tuuleenergia Liit ja seltsing Tuuleenergia Ühendus.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik