Aidu Tuulepark, Foto: Rauno Volmar

Eleon Green on leidnud mitmeid näiteid, kus kaitseministeerium esitab avalikkusele väiteid, mis ei vasta sisuliselt ega juriidiliselt tõele. Toome välja neli kõige olulisemat väidet, milles kaitseministeerium eksib.

Väide 1: Eleon tuulikud Aidu tuulepargis on lubatust kõrgemad. Aidusse püstitatud tuuliku kõrgus on 220 meetrit!

Esiteks ei seadnud kaitseministeerium planeeringu kooskõlastamisel mitte mingeid piiranguid tuulepargi kõrgusele tingimusel, et tuulikud paigutatakse Kellavere radari 2,8 kraadise sektori sisse ja reastatakse radari suhtes sirgetele joontele.

Teiseks ei määratletud planeeringus ega ehitusprojekti kooskõlastamisel tuulikutele absoluutkõrgusi.

Kolmandaks kooskõlastas kaitseministeerium Aidu tuulepargi koos projekteerimistingimuste nõudega rajada kõik tuulikud ühele kõrgusele, seejuures mingeid ettekirjutusi kõrgusmärgi valikul arendajale ei tehtud.

Teatavasti on karjäärialal ainuüksi tuulikute asukohtades kõrguste erinevus 24 meetrit. Põhiprojektiga on võetud tuulepargi ühtseks kõrguseks kõrgemate tuulikute asukohas olemasoleva maapinna kõrgus (abs +68.0m). See kõrgusmärk on olemasoleva maapinna kõrguseks võetud ka mõlemal juba Aidu tuuleparki püstitatud tuulikul, mis kahjuks asuvad orupõhjas järsakutel. Kõigi tuulikute tegelikud parameetrid on tornikõrgus 135 meetrit ja tiiviku läbimõõt 116 m.

Ehitusloa kohaselt ongi lubatud just need parameetrid, mis annavad tipukõrguseks kõrguseks kokku 195 m. Eleon Green on arendajana täitnud Kaitseministeeriumi kooskõlastatud valla nõude ning võtnud tuulikute ühtseks kõrguse aluseks kõige kõrgema maapinnaga tuulikute absoluutkõrgused, mis jäeti eelprojekti ning Kaitseministeeriumi kooskõlastuse kohaselt arendajale vabalt valida.

Arvestades kujunenud olukorda, kus ametnikud ei saa oma valeväidetest enam kergelt taganeda, siis enda õigustuseks teostati 220 m tulemusega kõrgusmõõtmised ilmselt tuuliku kõrval olevast oru põhjast. Ellpool selgitatud põhjendused loovad selgust, et see kõrguse mõõtmine on teadlikult eksitav ja väär.

Väide 2: Eleon Green ehitusluba ei kehti. „Eleon Green OÜ-le (endine Kindel Vara OÜ) Maidla valla poolt 2013. aastal antud ehitusload, mille alusel praegu ehitustegevus toimub, ei ole kehtivad. Nende lubade kehtivus lõppes, kuna ehitustegevusega ei alustatud kahe aasta jooksul ehituslubade väljastamisest. Seda on Aidu Tuulepark OÜ haldusasja 3-17-911 raames korduvalt avaldanud. Haldusasjas 3-17-911 on kohaldatud esialgset õiguskaitset ning peatatud on Aidu Tuulepark OÜ-le antud ehitusload, so Lüganuse vallavalitsuse 26.02.2015.a korraldus nr 59, 3.03.2015.a korraldus nr 86 ning nende korralduste alusel välja antud ehituslubade kehtivus kuni kohtuotsuse või muu menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.”

Haldusasjas nr 3-17-911 ei ole Eleon Green menetlusosaline ega ole mistahes seisukohti avaldanud. Ehitusloa kehtivuse eelduseks on esmaste ehitustööde teostamine 2 aasta jooksul loa väljastamisest ja vastava asjaolu on vald tuvastanud.

Väide 3: Aidu tuulepargil puuduvad kooskõlastused

Kaitseministeerium kooskõlastas planeeringu ilma kõrguspiiranguid seadmata 33 tuuliku püstitamisega algselt kavandatud 54 tuuliku asemel seades tingimusteks, et tuulikud paigutatakse Kellavere radari suhtes kiirtele, mille kogulaius on radari suhtes 2,8 kraadi laiuse sektori sees.

Ministeerium kiitis tingimusteta heaks Vestas V112 tuulikute püstitamise. Hiljem asendati projektis Vestas V112 Eleon 3M116 tuulikuga, mille laba on 2 m pikem kui Vestase oma ning vald väljastas ehitusload Eleon tuulikute püstitamiseks. Vald teostas enda kaalutlusõigust ja seda eriti veel olukorras, kus kaitseministeerium kooskõlastusi andes kõrguspiiranguid ei seadnud. Ehituslubade väljastamise ajal kehtinud ehitusseadus jättis kohalikule omavalitsusele kooskõlastuste osas väga laia kaalutlusõiguse ja aitseministeeriumil ei olnud selles osas mingit eriõigust.

Kaitseministeerium on olnud vähemalt 2016. aasta suvest teadlik, et püstitatakse Eleon tuulikuid. Samuti on kaitseministeerium teadlik Eleon parameetritest ja ministeeriumi ametnikud on isikulikult käinud Eleon tuulikutega tutvumas. NATO poolt tunnustatud ekspert on tuvastanud, et Eleon tuuliku mõju riigikaitse süsteemidele on kordades väiksem kui Vestasel.

Seega, Kaitseministeerium on olnud kogu aeg teadlik, et Eleoni tuulikud püstitatakse Aitu ning on väga hästi kursis kõigi Eleon parameetritega ning tehnoloogiaga. Nad vaatasid vaikivalt pealt tuulikute püstitamist ega esitanud ühtegi pretensiooni kuni hetkeni, mil 2016 novembris vaidlustati Tootsi tuulepargi tasuta andmine Eesti Energiale. Eesti Energia esitas seejärel samal kuul Lüganuse valda teabenõude Aidu ehituslubade osas ja edastas need dokumendid Kaitseministeeriumile, mida nad on avalikult Eesti Ekspressile kinnitanud. Riigiettevõtte mahitusel järgnes Aidu tuulepargi ehitustegevuse vastu rünnak.

Väide 4: Eesti tehnoloogiaga tuulikud on julgeolekule ohtlikumad kui Vestas tuulikud.

Mõjude erinevusi on hinnanud tervikuna rahvusvaheline NATO tunnustatud ekspertettevõte QuinetiQ (UK). Raport näitab väga selgelt, et Eleon tehnoloogia mõju võrreldes Taani päritolu tehnoloogiaga on tervikuna oluliselt väiksem nii õhuseire radaritele (kuni 6 korda väiksem) kui ka raadioluure eelhoiatussüsteemidele (kuni 100000 korda väiksem).

Kaitseministeerium on raportist ühe numbri välja rebinud, kus mõju on 0,01 % suurem. Kuna 0,01 on suurem kui 0, siis väide on matemaatiliselt õige, aga sisuliselt vale. Seda nimetataksegi demagoogiaks.

Allikas: Delfi

Foto Avalik